Gedragscode

Gedragscode DVC Dedemsvaart

Binnen de Vereniging DVC Dedemsvaart, hierna DVC, wordt gestreefd naar een open klimaat en verstandhouding tussen bestuur, commissies, technische commissies, trainers,  leiders, ouders, kinderen en alle andere vrijwilligers binnen DVC. Concreet betekent dit dat het bestuur er op toeziet en bevordert dat er sprake is van korte communicatielijnen en heldere informatie.

In het scheppen van een open klimaat is het van belang vast te leggen welke verwachtingen we van elkaar hebben in de omgang met elkaar, met de kinderen en de kinderen onderling. Dit aspect wordt nader uitgewerkt in een gedragscode, die basisregels geeft op verenigingsniveau en aanbevelingen om specifieke gedragsregels te formuleren.
Het gaat om basisregels, die een appèl doen aan burgerlijk fatsoen, voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld. Niettemin is het zinvol om een aantal gedragingen expliciet te benoemen en binnen de club aandacht te geven. Dit biedt duidelijkheid over het gewenste gedrag van trainers, leiders, kinderen, ouders en andere betrokkenen bij DVC.
Uitgangspunt zijn de volgende gedragscodes, die voor iedereen gelden en de grondhouding van alle betrokkenen dienen te bepalen:

 • eerlijk duurt het langst;
 • iedereen hoort erbij;
 • pas op je woorden;
 • handen thuis;
 • veiligheid voor alles.

De wijze van formuleren is bewust gekozen, omdat de codes zo hanteerbaar zijn voor volwassenen en kinderen.
In alle activiteiten dienen deze codes de basis te zijn voor de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en het is dan ook wenselijk, dat betrokkenen elkaar aanspreken op een juiste naleving ervan.

 

1. Inleiding

Iedere team hanteert bepaalde gedragsregels. Zo kunnen er bijvoorbeeld afspraken zijn over het te laat komen, het roken, het gebruik van materialen, etc. Het team hanteert daarbij richtlijnen, die passen binnen de cultuur.
Ook het opstellen van gedragsregels op het terrein van seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, pesten, lichamelijke mishandeling, Arbo-zaken en privacy horen daarbij. De wijze waarop trainers/leiders met kinderen omgaan, hoe kinderen onderling met elkaar omgaan, de omgang tussen trainers onderling, het omgaan van trainers met ouders, het omgaan van volwassen DVC leden vooral op genoemde terreinen, bepaalt mede de clubcultuur.
Een goed sociaal veilig klimaat krijgt binnen de clubcultuur pas echt vorm, als er bij de verschillende aandachtsterreinen duidelijke afspraken worden gemaakt.

2. Doel

  1. Het scheppen van een goed sociaal klimaat, waarbinnen alle betrokken zich prettig en veilig voelen.
  2. Het bijdragen aan preventie van machtsmisbruik.
  3. Het bevorderen en bewaken van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten voor alle mensen bij hun (vrijwilligers)-werk bij DVC.
  4. Het bewaken van de privacy van alle betrokkenen.(Vooral m.b.t. de AVG.)

Voordelen:

 • betrokkenen kunnen elkaar aanspreken op het naleven van gezamenlijk vastgestelde gedragsregels.
 • Het team kan d.m.v. deze gedragsregels naar buiten toe, vooral naar de ouders van de kinderen, duidelijk maken hoe binnen het team betrokkenen omgaan met de hen toevertrouwde kinderen.

Aandachtspunten:

 • Een gedragscode houdt niet in, dat gedrag wat niet in regels is vastgelegd wél toelaatbaar is.
 • Een gedragscode mag het spontane omgaan van alle betrokkenen met elkaar niet in de weg staan.
 • Bij het vaststellen van regels moet rekening worden gehouden met de aard en het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van de voorkomende leeftijdsgroepen. De afspraken met Champions League spelertjes zullen anders geformuleerd worden dan bijvoorbeeld bij de JO-19.

3. Onderscheiden terreinen:

3.1 Seksuele intimidatie

a: Clubcultuur/sociaal klimaat

 • De trainers, leiders en andere vrijwilligers onthouden zich van seksistisch taalgebruik, seksueel getinte grappen en toespelingen, die door kinderen en/of andere bij het team betrokkenen als seksistisch kunnen worden ervaren en zien er tevens op toe, dat het bovenstaande niet gebezigd wordt in de relatie kind-kind.
 • De trainers, leiders en andere vrijwilligers onthouden zich van seksistisch getinte gedragingen, of gedragingen die door kinderen en/of andere bij het team betrokkenen als zodanig kunnen worden ervaren en zien er tevens op toe dat dergelijke gedragingen niet voorkomen in de relatie kind-kind.
 • De trainers, leiders en andere vrijwilligers dragen er zorg voor, dat binnen het team geen seksueel getinte affiches, tekeningen, artikelen in bladen of op de website e.d. worden gebruikt of opgehangen, die kwetsend kunnen zijn voor een bepaalde sekse.

b: Eén op één contacten trainers – kinderen

 • Kinderen worden buiten trainingstijd niet langer dan een kwartier alleen bij de club gehouden. Bij uitzonderingen worden de ouders op de hoogte gesteld.
 • Zonder medeweten van de ouders worden kinderen niet bij de trainers thuis uitgenodigd.

c: Troosten/belonen/feliciteren e.d. in de teamsituatie bij kinderen

 • Vanaf 6 jaar worden in principe geen kinderen meer getroost bij verdriet of pijn door middel van zoenen. In de leeftijd van 6 t/m 9 worden de wensen en gevoelens van zowel kinderen als ouders hieromtrent gerespecteerd.
 • Kinderen hebben het recht aan te geven wat zij prettig of niet prettig vinden. Spontane reacties bij troosten, belonen in de vorm van een zoen blijven mogelijk, ook de oudere kinderen, mits het hier genoemde recht van de kinderen wordt gerespecteerd.
 • Vanaf 6 jaar worden in principe geen kinderen meer op schoot genomen. Ook hier dienen de wensen en gevoelens van de kinderen te worden gerespecteerd. Spontane reacties, bij de oudere kinderen, zijn ondergeschikt aan die wensen.
 • Feliciteren moet spontaan gebeuren. De trainers houden hierbij rekening met het hierboven vermelde. In alle groepen volgt de trainer in principe zijn eigen gewoonten in deze, rekening houdend met wat de kinderen hier als normaal ervaren.


d: Hulp bij het omkleden bij kinderen

 • Bij 4 t/m 7 jarigen kan het helpen met aankleden nog een enkele keer voorkomen. Deze hulp behoort tot de normale taken van de groepstrainers en of ouders.
 • Vanaf 7 á 8 jarigen is hulp bij het aan- en uitkleden of omkleden nauwelijks meer nodig. Toch kan het voorkomen dat kinderen zich in bepaalde situaties gedeeltelijk moeten uit- of omkleden. Bijvoorbeeld bij verwondingen. De trainers houden hierbij rekening met de wensen en gevoelens van de kinderen.
 • Als de situatie erom vraagt, wordt door iedere trainer/leider onmiddellijk hulp verleend.


3.2 Racisme/discriminatie

Wij leven in een multiculturele samenleving. Dit houdt in, dat verschillende groepen uit onze samenleving hun eigen volkscultuur hebben. Iedere groep heeft zijn eigen aard: huidskleur, levensovertuiging, volksgewoonten zoals kleding en voedsel, enz.
Behalve de al gevestigde groepen kent ons land ook veel vluchtelingen en asielzoekers.
Ook bij DVC is sprake van een multiculturele samenstelling. Dat vraagt van alle bij DVC betrokkenen extra inzet en aandacht voor een goed sociaal klimaat voor alle kinderen.
Naast deze vorm van discriminatie, vragen we ook extra aandacht voor genderdiscriminatie. Hiervoor gelden in de basis dezelfde verwachtingen, zoals hieronder beschreven.
Tevens beschikt DVC over zowel mannen- als vrouwenteams, waartussen geen verschil wordt gemaakt.
Daarom wordt van alle trainers/leiders het volgende verwacht:

 • De trainer/begeleider behandelt alle kinderen en hun ouders gelijkwaardig.
 • Hij/zij bezigt geen racistische en/of discriminerende taal.
 • Hij/zij draagt er zorg voor dat er in zijn kleedkamer geen racistische of discriminerende teksten en/of afbeeldingen voorkomen op posters, etc.
 • De trainer/leider ziet er op toe dat kinderen en ouders ten opzicht van medespelers en hun ouders geen racistische of discriminerende houding aannemen in taal en gedrag (binnen DVC).
 • Kinderen en volwassenen die tijdens de trainingen, de wedstrijden en op andere momenten bij de club betrapt worden op racistische of discriminerende taal en/of gedragingen worden daarop door de trainer/leider aangesproken.
 • De behandeling van gesignaleerde racistische/discriminerende taal en/of gedragingen gebeurt in overleg en overeenstemming met de Technische Commissie (TC).
 • afstand van racistische en/of discriminerend gedrag van collega’s, ouders en andere volwassenen binnen DVC . Hij/zij maakt dit ook kenbaar.

3.3 Lichamelijk geweld

Bij dit onderwerp hanteren we de volgende regels:

 • Binnen het “sportcomplex van DVC” wordt iedere vorm van lichamelijk geweld, zowel door volwassenen als door kinderen, voorkomen en niet getolereerd.

In de relatie trainer – kind:

 • De trainer vermijdt lichamelijk geweld als straf.
 • Bij overtreding van bovenstaande regel door een emotionele reactie deelt de trainer dit mee aan het bestuurslid van de afdeling wat belast is met veiligheidszaken in dit geval nog de TC.
 • Bij overtreding neemt de trainer zo snel mogelijk contact op met de ouders om het gebeurde te melden en uit te leggen.

In de relatie overige volwassenen – kind binnen het team:

 • Bij lichamelijk geweld door een volwassen persoon -niet zijnde een trainer- toegebracht aan een kind, wordt dit gemeld bij het hoofdbestuur.

In de relatie kind – kind:

 • Zie bij preventieve en curatieve aanpak bij pesten. De jeugdafdeling heeft hierover heldere afspraken.

3.4 Pesten

Een bekend fenomeen onder kinderen, maar ook onder volwassenen is het pesten. Als vereniging willen we een sociaal en veilig klimaat voor alle leden creëren en pesten is daarbij uit den boze.
Wanneer er sprake is van pesten en dit waargenomen wordt door trainer of begeleider, dan wordt het volgende van ze verwacht:

 • Afhankelijk van de ernst wordt het zelf opgelost of wordt de TC verantwoordelijke ingelicht.
 • Er wordt zo spoedig mogelijk contact gezocht met het gepeste kind en zijn of haar ouders om het voorval en acties mede te delen of te bespreken.
 • Een gesprek met de diegenen die pesten volgt en passende maatregelen zullen volgen.

3.5 De digitale snelweg

Internet
De manier waarop we met elkaar omgaan, geldt natuurlijk ook voor contacten via de digitale snelweg.
We dienen de kinderen echter te beschermen tegen nadelige effecten, o.m. het via internet actief pestgedrag.

GSM
Steeds meer kinderen beschikken over een mobiele telefoon. Als regel geldt dat deze tijdens de trainingen / wedstrijden, dus ook tijdens de pauzes uitgeschakeld zijn. Bij bijzonderheden kunnen ouders via het telefoonnummer van DVC altijd tijdig hun kinderen bereiken of een boodschap doorgeven.
Voor een goede voortgang van de trainingen is het gewenst, dat ook mobiele telefoons van trainers uitgeschakeld zijn. (Voorbeeld gedrag.)

Pesten
Naast het positieve van internet, e-mail en GSM (snelle bereikbaarheid, makkelijke communicatie) kan er ook misbruik van worden gemaakt. Pesten via deze informatiekanalen is hier een voorbeeld van.

Vertrouwenspersonen
Bij DVC is een vertrouwenspersoon aangesteld voor leden en of ouders van jeugdleden. Deze is te bereiken via vertrouwenspersoon@dvcdedemsvaart.nl

3.6 Genotsmiddelen

Roken

De Tabakswet geeft duidelijk richtlijnen met betrekking tot het roken:

– alle ruimten binnen bij DVC zijn rookvrij.
– alle buitenruimte van DVC wordt alleen op de aangewezen plekken gerookt en pas na aangegeven tijdstip.

Alcohol

Voor de kinderen geldt dat het gebruik van alcohol niet is toegestaan, ook niet van de steeds populairder wordende licht alcoholische dranken. De wet schrijft dit voor en in het bestuursreglement alcoholgebruik in de DVC kantine wordt hierover ook duidelijk geschreven. Bij DVC zullen de barmedewerkers hier strak op toegezien. Bij twijfel wordt er gevraagd naar een legitimatiebewijs.
Het kopen van alcoholische dranken door meerderjarigen voor minderjarigen wordt ook zo goed mogelijk in de gaten gehouden. Echter willen wij als vereniging hierbij ook een beroep doen op de verantwoordelijkheid van trainers, begeleiding en ouders.
Op de zaterdag wordt voor 13.00 uur ook geen alcohol aan geschonken aan 18 jarigen en ouder.
Voor de vrijwilligers geldt, wanneer in functie, het nuttigen van alcohol niet is toegestaan.

Drugs

Het gebruik, in bezit hebben of het verhandelen van elke soort van drugs is ten strengste verboden. Als dit gebeurt zal aangifte gedaan worden bij de politie en zullen sancties opgelegd worden, bijvoorbeeld een schorsing en/of verwijdering van DVC.

Tot slot afsluitend met: Algemeen gedrag.

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Bij onze vereniging werken we volgens het principe Positief Coachen. Het gedrag van de trainers moet hieraan voldoen.
 • Gedrag langs de lijn van ouders: Ook hier werken we met Positief Coachen. Schreeuwende, het veld inlopende ouders worden niet getolereerd.
 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
 • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
 • De kleedkamers worden schoon achter gelaten.

Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken.
Daarnaast is het logisch dat deze regels zowel bij DVC als bij andere activiteiten buiten de club gelden, dus bovenstaande regels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband actief zijn, dus ook bij toernooien, teamuitjes, kampactiviteiten of andere activiteiten.

In het algemeen zijn de vervolgstappen bij een potentiële overtreding van de gedragscode als volgt:

 1. Bespreek de situatie met de trainer of leider.
 2. Indien niet mogelijk; bespreek de situatie met de vertrouwenspersoon en/of licht het bestuur in.
 3. Het bestuur onderzoekt de situatie en past hoor- en wederhoor toe.
 4. Er worden consequenties verbonden aan een geconstateerde overtreding van de gedragscode. Denk hierbij aan een schorsing (eventueel voorwaardelijk), royeren of zelfs aangifte bij de politie.