Privacyverklaring

DVC Dedemsvaart hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DVC Dedemsvaart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als DVC Dedemsvaart zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden worden door DVC Dedemsvaart verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst tussen vereniging en lid;
 • Informatie verstrekken die van belang is tussen vereniging en lid.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DVC Dedemsvaart de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum.

Beeld

DVC Dedemsvaart gaat zorgvuldig om met beeld (bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens) van personen en plaatst beeld van leden en vrijwilligers alleen op de communicatiekanalen van de club, namelijk;

 • In de jaarlijkse clubgids;
 • Op de clubsite www.DVCDedemsvaart.nl;
 • Op de social media kanalen van DVC Dedemsvaart (Facebook, Twitter);
 • Op de narrowcasting (tv-schermen op sportpark de Boekweit);
 • In de digitale nieuwsbrief van DVC Dedemsvaart.

Wanneer u lid bent van DVC Dedemsvaart, geeft u ons toestemming om beeldmateriaal waar u mogelijk op staat, te publiceren via bovenstaande kanalen. Indien een lid of ouder van een jeugdlid (jonger dan 16 jaar) of vrijwilliger bezwaar heeft tegen het gebruik van beeld op bovengenoemde communicatiekanalen, dan kan dat per email worden aangegeven bij de secretaris van de club. Ook vragen omtrent het gebruik van beeld kunnen worden gesteld via de contactgegevens onderaan dit document.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door DVC Dedemsvaart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een lidmaatschap heeft en de periode erna. Vanaf het einde van het lidmaatschap zal geen gebruik meer worden gemaakt van de persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens DVC Dedemsvaart van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

DVC Dedemsvaart
t.a.v. secretaris
De Jasmijn 8
7701 WT Dedemsvaart
secretaris@dvcdedemsvaart.nl