Bericht vanuit het bestuur: ontwikkelingen sportpark.

Beste leden van DVC Dedemsvaart,

Deze week hebben wij bericht van het college van B&W van de gemeente Hardenberg ontvangen omtrent hun standpunt over het sportpark. Het College stelt aan de gemeenteraad voor om de Boekweit te renoveren.

De procedure is dat dit de komende weken wordt behandeld in de gemeenteraad. Op dinsdag 8 februari 2022 staat het op de agenda van de oriënterende ronde en de verwachting is dat er in de raadsvergadering van 1 maart 2022 een definitieve keuze zal worden gemaakt.

Wij als bestuur van DVC Dedemsvaart hebben de argumentatie ter onderbouwing van dit besluit met verbazing tot ons genomen. Vanuit het proces van privatisering hebben wij de gemeente onze visie voorgelegd waarmee Dedemsvaart volgens ons, een toekomstbestendig en duurzaam sportpark krijgt, er door inbreiding extra ruimte komt voor woningbouw en we de leefbaarheid door verbeterde faciliteiten doen toenemen.

Die visie heeft de gemeente toentertijd ertoe aangezet een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een sportpark ten zuiden van de Kotermeerstal. Een onderzoek dat niet opgestart zou worden als men onze visie als niet realistisch of ondoordacht zou beschouwen.

Het onderzoek leverde als resultaat op dat er geen draagvlak was in de buurt en de kosten te hoog waren. Dat er geen draagvlak bij directe buurtbewoners was, hebben wij ook geconstateerd. De opgevoerde kosten waren naar onze mening veel te hoog en wij hebben dit kunnen weerleggen door cijfers/kosten aan te leveren na deze opgevraagd te hebben bij lokale ondernemers.

Uiteindelijk is besloten een derde partij de opgevoerde cijfers te laten bekijken. Daaruit bleek dat onze cijfers meer realistisch waren dan de eerder aangedragen cijfers uit het grote onderzoek. Uit de berekening van het bureau bleek ook dat renoveren duurder was dan verplaatsen en nieuw bouwen.

Laat duidelijk zijn dat wat ons betreft voetballen op de Boekweit ook in de toekomst mogelijk zal zijn. Maar renoveren zal zeer tijdrovend zijn en al die jaren moeten we alle competities en trainingen doorgang laten vinden op een voortdurend gemankeerd sportpark. Dat het sneller en goedkoper is gaat dus niet op.

Nergens zien wij onze visie terugkomen. Het gaat daarbij om de synergie die gecreëerd kan worden door aan de Kotermeerstal te gaan sporten, of de locatie aan de Hoopmansveenweg waar wij vanuit voetbal oogpunt een zo’n optimaal mogelijk voetbalcomplex kunnen realiseren.

Het collegevoorstel is er één zonder visie ter onderbouwing en lijkt slechts op het financiële aspect tot stand te zijn gekomen. Waarbij dan nogmaals moet worden opgemerkt dat deskundige partijen andere uitkomsten hebben gepresenteerd dan nu door het college wordt beweerd.

Wij zullen de komende week onze zienswijze op dit voorstel nader onderbouwen zodat we deze kunnen presenteren aan de gemeenteraad van Hardenberg.

Wij houden jullie de komende weken op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van DVC Dedemsvaart.